top of page

1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest psychoterapeuta, psycholog: Jarosław Wasielewski

 

Prowadzący gabinet Psychoterapeuty w następujących siedzibach: 

ul. Wilcza 65 lok. 2, 00-679 Warszawa,

pl. Wolności 3/4 lok. 301, 87-800 Włocławek

tel: 604257821

email: jwasielewski.gestalt@gmail.com

strona www: www.w-dialogu.net

 

2.  Inspektor Ochrony Danych 

 

Nie  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

 

3. Cele przetwarzania

 

Poniżej przedstawiam cel przetwarzania danych osobowych, przy czym zaznaczone zostały wyłącznie te kwadraty, które odnoszą się do Twoich konkretnie danych:

                                                      

□ w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Twojego zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie;

□ w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję:

a/ z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem, 

b/ innymi psychoterapeutami (interwizja), aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Twoje bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;

□ w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności:

    - zabezpieczenia przed roszczeniami - zgodnie Kodeksem cywilnym, zwykle okresem przedawnienia roszczeń wobec psychologa jest okres 6 lat, przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego,

    - przetrzymywania dokumentów księgowych - 5 lat.

□ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;

□ w celu badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości mojej obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;

□ w celu oferowania Tobie innych usług z mojej strony, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;

 

4. Kategorie Twoich danych, których nie przetwarzam.

 

Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Twój wizerunek, ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego. 

 

5.  Odbiorcy danych

 

Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów, przy czym zaznaczone zostały wyłącznie te kwadraty, które dotyczą Ciebie i Twoich danych:

 

Dane zwykłe:

□ firmy księgowej, z której usług korzystam przy przetwarzaniu Twoich danych;

□ firmy informatycznej, z której usług korzystam przy przetwarzaniu Twoich danych.

 

Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Twoja zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy mną a superwizorem, w którym to procesie superwizji jako psychoterapeuta, współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem, lub innymi psychoterapeutami, jako superwizorami, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;   

 

6.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

7. Okres przechowywania danych

 

Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez okres podany poniżej, przy czym zaznaczone zostały wyłącznie te kwadraty, które odnoszą się do Twoich konkretnie danych:

 

□ Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.

□ Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

□ Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub sami ustalimy, że lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.

□ Twoje dane wrażliwe, które mi udostępnisz, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.

 

Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.

 

8. Twoje prawa

 

Informuję, że przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte.

  4. ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abym ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chcesz, abym je usunął, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

    • Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.

    • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest mi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Musisz wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze mną, dane kontaktowe są

dostępne między innymi na mojej stronie internetowej, jak również powyżej w tym dokumencie. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będę musiał upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 

Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Zaznaczam, że jeżeli nie podasz danych podstawowych, identyfikujących Cię przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku mogę odmówić zawarcia umowy.

 

10.   Informacja o źródle danych

 

Informuję, że Twoje dane uzyskuję bezpośrednio od Ciebie.

bottom of page